Tana Oy on nousemassa kestävän kehityksen eturintamaan jälleenrakennusohjelmansa myötä. Rebuild-ohjelma kuvastaa Tanan tinkimätöntä sitoutumista jätehuollon ja koneiden hyötykäytön uudelleen määrittelyyn. Ohjelman tuoma muutos ei koske ainoastaan koneita; se on siirtymä pitkäikäisyyteen, resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen.  

Kohti kiertotaloutta Tanan kanssa 

Tana Oy:n toimitusjohtaja Kalle Saarimaa korostaa, ”Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on olennainen osa Tanan kasvutarinaa ja Rebuild-ohjelma on meille seuraava konkreettinen askel yrityksemme siirtymässä kohti kiertotaloutta.”  

Kunnostaminen ja jälleenrakentaminen takaavat koneelle ”toisen elämän”; uuslaitehankinnan sijaan voidaan operoida jo olemassa olevalla laitteella. Tämä ei vain vähennä konevalmistukseen vaadittavien raaka-aineiden kulutusta, mutta minimoi myös jätteen syntyä ja kasvihuonekaasupäästöjä. 

Onnistunut pilotointi ja laajentumissuunnitelmat 

Laitteiden jälleenrakentaminen on ollut talossa puheenaiheena pidemmän aikaa, ja Tana onkin pilotoinut jälleenrakentamista menestyksekkäästi. Laajamittaista toimintaa käynnistellään yhdessä kumppaneiden kanssa.

Laitteiden elinkaarta pidentäville palveluille on asiakaskentässä lisääntyvä tarve ja yli 1000 aktiivisessa käytössä olevaa TANA-konetta antavat meille hyvän pohjan jo pilotoidun Rebuild-ohjelman skaalaamiselle lähitulevaisuudessa ja tätä kautta jatkamaan koneiden elinkaarta kestävällä tavalla”, kertoo Tanan palveluliiketoiminnasta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Teemu Lintula. 

Ohjelma noudattaa kestävän kehityksen periaatteita seuraavanlaisesti: 

  • Koneiden elinkaaren pidentäminen vähentää konevalmistuksesta koituvia ympäristö- ja yhteiskuntakustannuksia
  • Menetelmä vähentää planeettamme rajallisten resurssien kulutusta
  • Paikallinen jälleenrakennus vähentää kansainvälisestä kuljetuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä
  • Paikallinen toimintamalli minimoi ympäristövaikutukset, säilyttäen jatkuvan palvelun ja tuen lähellä asiakasta

Rebuild-ohjelman monipuoliset hyödyt 

Tanan Rebuild-ohjelma ei ainoastaan säästä luonnonvaroja ja vähennä ympäristöjalanjälkeä vaan tuo myös taloudellisia, luotettavuuteen liittyviä ja paikallista talouskasvua edistäviä etuja. 

1. Talousedut 

Jälleenrakentaminen tuottaa merkittäviä säästöjä ja taloudellisia hyötyjä asiakkaille. Koneiden elinikää ja laitteiden poistoaikoja pidennetään kustannustehokkaalla kustannuksella uuslaitehankinnan sijaan. 

Koneiden jälleenrakennus ei ole vain taloudellisesti kannattavaa, vaan on hyväksi myös ympäristölle. 

2. Luotettavuuden parantaminen 

Jälleenrakentaminen tarkoittaa Tanalla sitä, että laitteiden elinkaarta varmistaen luotettavuus ja tuottavuus. Korkealaatuiset komponentit ja sertifioidut prosessit varmistavat, että jälleenrakennetut koneet säilyttävät alkuperäisen suorituskykynsä. Optimaalinen suorituskyky vähentää toimintakatkoksia ja edistää yrityksen kokonaistuottavuutta. 

3. Lähellä asiakasta 

Tanan jälleenrakennusohjelmassa pyritään minimoimaan laitteiden kuljetuksia, sekä näihin liittyviä päästöjä ja suorittamaan projektit paikallisesti lähellä asiakasta. Laitteiden kunnostukset suoritetaan Pohjois-Euroopassa Tanan toimesta ja muualla maailmassa valtuutettujen jälleenmyyjien toimesta paikallisesti, tiiviissä yhteistyössä Tanan kanssa.  

Hyvänä esimerkkinä Rebuild-ohjelmasta on Tanan Pohjois-Amerikassa toimiva jälleenmyyjä Humdinger Equipment Ltd., joka on valtuutettu tekemään paikallisesti sertifioituja laitekunnostuksia ja jälleenrakennuksia. Humdinger ja Tana Oylle jälleenrakentaminen on jo tuttua – he ovat tehneet yhteistyössä useita jälleenrakennuksia ja Pohjois-Amerikassa laitteille tehdäänkin elinkaaren aikana jopa kaksi täysmittaista jälleenrakennusta, laitteen saadessa näin toisen elämän päälle vielä kolmannen. 

Haasteet ja mahdollisuudet 

Vaikka globaalin Rebuild-ohjelman implementointi on tulee olemaan Tanalle ja sen jälleenmyyjille haastavaa ja siihen liittyvät investoinnit koulutukseen, uusiin prosesseihin ja kulttuurimuutokseen vaativat panostuksia, ohjelman tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt ovat valtavat.  

Tanan Rebuild -ohjelma on muutos kohti kestävämpää yritystoimintaa. Koneiden jälleenrakentamisen kautta Tana edistää planeettamme rajallisten resurssien kulutuksen vähenemistä. Ohjelman vaikutukset ulottuvat kauas, luoden mallin ”vähennä, uudelleen käytä, kierrätä ja rakenna uudelleen”. Tanan rohkea Rebuild -ohjelma avaa tien kestävämpään, vastuullisempaan ja kiertotalouteen suuntautuvaan tulevaisuuteen. 

Tana Oy aloittaa koneiden jälleenrakentamis-hankkeen Tanan koneiden jälleenrakentaminen tuo kestävää kasvua